Dewan Editor

Pelindung
Ketua Umum YPPIC : Dr. H. Edy Haryanto, S.H., M.H.

Pembina
Rektor UIC : Dr. Rahmah Marsinah, SH., MM., MH.

Penasehat
1.  Wakil Rektor I : Muh. Setiawan Sampurna Djaya, S.Psi., M.Si
2.  Wakil Rektor II : Yudo Kisworo, S.Si., MM
3.  Wakil Rektor III : Dr. Murtiman, SH, MM.

Penanggung Jawab
Wakil Rektor III :  Dr. Murtiman, S.H., M.M

Dewan Ahli/Penyunting
1.  apt. Errol Rakhmad Noordam, M.Farm.
2.  apt. Richard Fernando, M.Farm

Sekretaris Redaksi
apt. Bangun Sutyono, S.Si., M.Farm.

Anggota Redaksi    
1.  apt. Weny Widiya, M.Farm.
2.  apt. Farah Saufikah, M.Farm.

Desain / Layout
Fahrul Hidayat, S.Kom., M.M.

Distribusi
Nabila Asti Vanessa, S.M.